Skip to content

Pirkimo taisyklės ir grąžinimo sąlygos

 1. Šios taisyklės (toliau - taisyklės) yra vienos šalies - veiksnaus užsakovo - ir kitos šalies - paslaugų teikėjo NEW MEDIA PUBLISHING, UAB - susitarimas, pagal kurį paslaugų teikėjas įsipareigoja parduoti prekes pagal kitos šalies užsakymą, taip pat perduoti prekes užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti prekes ir tinkamai už jas sumokėti šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
 2. Laikoma, kad užsakovas besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina šį susitarimą ir visiškai sutinka su taisyklių nuostatomis, taip pat šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas šalims nuo to momento (veiksmo, dienos), kai užsakovas užsako tam tikras prekes paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu www.brain-games.lt, nurodydamas savo duomenis, rekvizitus ir užsakymo dalyką, jeigu šių taisyklių nuostatose tiesiogiai nenumatyta kitaip.
 3. Jeigu užsakovas nesilaiko taisyklėse nustatytų užsakymo priėmimo, vykdymo, atsiėmimo, derinimo ir apmokėjimo tvarkos, paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti susitarimo ar konkretaus užsakymo ir reikalauti nuostolių atlyginimo.
 4. Paslaugų teikėjas privalo perduoti prekes tik po to, kai užsakovas visiškai ir tinkamai atsiskaito ir kompensuoja netesybas, jeigu tokių atsiranda vykdant sutartį. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tinkamai įvykdyti užsakymą iki sutarto įvykdymo termino ir perduoti atliktą užsakymą užsakovui, taip pat jis turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą ar perdavimą, jei užsakovas nevykdo (netinkamai vykdo) savo įsipareigojimų dėl užsakymo apmokėjimo.
 5. Užsakovas moka už prekes mokėjimo pavedimu, pervesdamas lėšas į paslaugų teikėjo sąskaitą banke, nurodytą interneto puslapyje adresu www.brain-games.lt (taip pat sąskaitoje-faktūroje), arba grynaisiais pinigais paslaugų teikėjo biure. Visais atvejais, kai užsakovas atlieka užsakymą ,jis privalo paslaugų teikėjui sumokėti visą užsakymo kainą iki darbų vykdymo pradžios.
 6. Atliekant mokėjimus būtina nurodyti skirtą užsakymo numerį ir užsakovo vardą bei pavardę.
 7. Jei dėl paslaugų teikėjo kaltės prekės neperduodamos laiku ir (arba) neperduodami užsakovui, užsakovas turi teisę reikalauti iš paslaugų teikėjo netesybų atlyginimo teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Jei paslaugų ir prekių kaina, nurodyta sąskaitoje-faktūroje, ir paslaugų ar prekių kaina, nurodyta elektroninėje užsakymo formoje, skiriasi, sąskaitoje-faktūroje nurodytą kainą šalys laiko tikrąja kaina, pagal kurią daromi mokėjimai. Šalių susitarimu, paslaugų teikėjas teikia užsakovui sąskaitas-faktūras el. paštu pagal šių taisyklių nuostatas. Tais atvejais, kai užsakovas laiku negauna sąskaitos-faktūros arba gauna sąskaitą su techniniais trūkumais ar aritmetiniais netikslumais, jis privalo nedelsdamas pranešti apie tai paslaugų teikėjui raštu.
 9. Vykdydamas užsakymą, paslaugų teikėjas tam tikromis aplinkybėmis privalo užsakovui greitai pranešti apie atsiradusias priežastis ar trūkumus (techninius įrangos gedimus, ryšio, logistikos ir pan.), trukdančius tinkamai ir laiku įvykdyti susitarimo ir užsakymo sąlygas, taip pat ir apie tas priežastis ar trūkumus, kurie atsirado ne dėl paslaugų teikėjo kaltės. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, užsakovas privalo pratęsti darbų atlikimo ar trūkumų pašalinimo terminą; negavęs užsakovo pranešimo ar sutikimo, paslaugų teikėjas privalo sąžiningai ir rūpestingai įvykdyti užsakymą per papildomą protingą terminą. Kai darbų atlikimo terminas perkeliamas šiame punkte numatytais pagrindais, užsakovas netenka teisės reikalauti nuostolių atlyginimo dėl termino praleidimo. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra perduoti visą ar dalį užsakymo tretiesiems asmenims atlikti, tačiau visais atvejais užsakovui už darbų kokybę atsako paslaugų teikėjas. Taip pat perduodamas užsakymą ar dalį užsakymo, kai darbą atlieka ne pats paslaugų teikėjas, jis neturi teisės reikalauti papildomos priemokos ar didinti kainą daugiau nei numatyta šalių susitarime atitinkamiems darbams atlikti.
 10. Užsakymas teikiamas paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu www.brain-games.lt. Formoje užsakovas privalo užpildyti visus laukelius, nurodyti galiojantį el. paštą, telefono numerį ir kt. Prašome teisingai įvesti visą reikiamą informaciją. Užsakymas laikomas patvirtintu, kai užsakovas gauna pranešimą apie tai iš paslaugų teikėjo darbuotojo paštu, el. paštu arba telefonu, kartu gali būti sprendžiami techniniai, gamybos, apmokėjimo klausimai, terminai.
 11. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.
 12. Taip pat galima atsiskaityti kredito ir debeto kortelėmis – mokėjimai apdorojami „Stripe“ mokėjimų platforma.
 13. Užsakovas, norėdamas pakeisti jau patvirtintą užsakymą, turi nedelsdamas kreiptis į paslaugų teikėją ir išsiaiškinti, ar pakeitimai dar galimi. Jei paslaugų teikėjas gali ir sutinka daryti pakeitimus, jis praneša apie tai užsakovui, kartu nurodydamas papildomą mokestį, jei toks mokestis, jo manymu, reikalingas. Pasiekus naują susitarimą, darbai atliekami bendra tvarka, laikantis šių taisyklių nuostatų.
 14. Galimi jau patvirtintų ir apmokėtų paslaugų pakeitimai: darbų atlikimo termino pakeitimas; pristatymo būdo pakeitimas;  pristatymo adreso ir laiko pakeitimas; pinigų grąžinimas (ar įskaitymas) už permokėtus užsakymus; apmokėto užsakymo atšaukimas.
 15. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Klientui pateikti jo užsakytas Prekes, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus teikėjui už Prekes nustatyta tvarka. Pristatymo paslaugos teikiamos už papildomą mokestį pagal galiojančius tarifus.
 16. Prieš perduodant užsakymą (siuntą) kurjeriui, paštui, logistikos kompanijai, prekės supakuojamos remiantis įprastine praktika. Užsakymus į kitas Lietuvos vietas paslaugų teikėjas siunčia siuntų tarnybos pagalba.
 17. Siuntos sugadinimo, praradimo, žuvimo rizika tenka paslaugų teikėjui iki jos perdavimo siuntų tarnybai (jos darbuotojams, kurjeriams) momento.
 18. Prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas (savaitgaliai ir šventinės dienos neskaičiuojamos) nuo pranešimo apie apmokėjimą už Prekes gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai paslaugos teikėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių. Tokiu atveju jei paslaugos teikėjo sandėlyje užsakytos prekės nėra ir jos neįmanoma užsakyti per trumpą laiką, teikėjas per 3 darbo dienas įsipareigoja grąžinti pervestą už prekę(es) pinigų sumą ir kompensuoti pinigų pervedimo išlaidas.
 19. Visais atvejais, neturint galimybės pristatyti Prekių nustatytais terminais, paslaugos teikėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti Prekių pristatymo terminą.
 20. Klientas įsipareigoja Prekes priimti pats Užsakyme nurodytu laiku (laiko intervalu). Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu bei pagal kitus Kliento pateiktus duomenis, Klientas neturi teisės reikšti paslaugos teikėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 21. Tuo atveju, jeigu dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių teikėjas neturės galimybės pristatyti Prekes, teikėjas papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip 1 kartą.
 22. Visais atvejais, paslaugos teikėjas nėra atsakinga už prekių pristatymo terminų viršijimą, jeigu Prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 23. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti paslaugos teikėją elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu suniokotoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės ir pan.
 24. Pristačius prekes Klientui suglamžytoje, šlapioje ar kitokiu būdu išoriškai pažeistoje pakuotėje, Klientas privalo pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba dalyvaujant kurjeriui surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų.
 25. Visais atvejais paslaugos teikėjas nėra atsakingas dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 26. Pirkėjui per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių Prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės Prekė.
 27. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti ir (arba) pildyti šias taisykles be atskiro išankstinio įspėjimo, tačiau pakeistos ar papildytos taisyklės ar taisyklių nuostatos negali būti taikomos santykiams su užsakovais, jeigu pakeitimai ar papildymai padaryti priėmus konkretaus užsakovo užsakymą. Tokiais atvejais santykiams su užsakovais taikomos taisyklės ar taisyklių nuostatos, galiojusios priimant užsakymą, taip pat analogiškai ir tais atvejais, kai užsakymą sudaro keli etapai ar dalys arba užsakymas yra tęstinio pobūdžio.
 28. Vykdant užsakymą, užsakovas (ar trečiasis asmuo) sutinka, kad visa pateikta informacija, subjekto duomenys, užsakymo pobūdis, užsakymo dalykas ir data, susirašinėjimo medžiaga ir el. laiškų priedai bus kaupiami ir naudojami paslaugų teikėjo duomenų bazėje, siekiant užtikrinti paslaugos kokybę, greitą aptarnavimą, kliento atpažinimą, komercinių pasiūlymų pritaikymą, sprendžiant ginčus ar nagrinėjant pretenzijas, įrodymams, faktams ir aplinkybėms konstatuoti, teikti klientams naujienas ir informaciją apie produktus, paslaugas, renginius. Paslaugų teikėjas užtikrina ir garantuoja, kad visi duomenys kaupiami ir naudojami saugiai teisės aktų nustatyta tvarka, jie neatskleidžiami ir neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai imperatyviose teisės normose numatyta kitaip.
 29. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už susitarimo (ar užsakymo) neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti nei tinkamai numatyti sudarydama ar vykdydama susitarimą (ar užsakymą), ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad susitarimo šalis neturi reikiamų finansinių ar gamybinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
 30. Laikoma, kad šio susitarimo sudarymo vieta - Vilnius. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus per 15 kalendorinių dienų pasiekti raštiško susitarimo, ginčai sprendžiami teisme pagal paslaugų teikėjo buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Sprendžiant ginčus dėl susitarimo sudarymo ir (arba) vykdymo, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Jei teismas pripažįsta kurią nors susitarimo nuostatą negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos šio susitarimo nuostatos lieka visiškai galiojančios.
 31. Šalių pranešimai dėl šio susitarimo (ar užsakymo) vykdymo siunčiami šalims nurodytais adresais registruotu paštu, jeigu šio susitarimo nuostatose tiesiogiai nenumatyta kitaip. Laikoma, kad pranešimas tinkamai įteiktas paslaugų teikėjui (užsakovui) per 3 darbo dienas nuo jo išsiuntimo.
 32. Prekių grąžinimas internetiniams užsakymams: Norėdami grąžinti įsigytas prekes, susisiekite su mumis el. paštu eparduotuve@brain-games.com arba telefonu +370 659 73190. Pateikiant šią informaciją: prekės pavadinimas, apmokėjimo kvitas, grąžinimo priežastis. Gavę jūsų pranešimą susisieksime su jumis asmeniškai ir suderinsime grąžinimo tvarką ir sąlygas. Jums netikusias ir nekokybiškas prekes galima pakeisti arba grąžinti per 14 dienų nuo prekės pristatymo Pirkejui dienos, vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Prekių pristatymo pardavėjui išlaidas apmoka pirkėjas.
 33. Norėdamas grąžinti prekę(es), Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų: Grąžinama prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje; Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, nesubraižytas paviršius, Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais; Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą. Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami; Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti Pirkėjui. Grąžinimas atliekamas tokia pat forma, kokia buvo vykdomas pirkimas (t.y. banko pavedimu/grynais pinigais/dovanų čekiais).